شب یلدا

دیشب درازتری شب سال بود.مردم ریخته بودند توی خیابان .اما بیشتر آنها سرگردان بودند.امسال طولانی ترین شب سال فرصت کشداری برای فرسایش روح بود.تا صبح فرصت داشتی به گرانی ،بدهی هافخفقانی که دران دست وپا میزنی فکرکنی.فضای خانه ها پر ازحرف ازگرانی اناروآجیل وشیرینی و بقیه چیزها بود.قصه هایی که در این شب نقل می شد از بیکاری جوان های خانواده ودرداعتیادبود.شبی کشدار برای تکرارگلایه های ممتد از زندگی دردوران سخت.

/ 1 نظر / 32 بازدید