چه بيگانه واردر کنار يگديگر می نشينيم غافل از دمی که چشم می گشاييم ودست افسوس بر هم می ساييم .

/ 0 نظر / 10 بازدید