وقتی به درد دل گوش می سپارم شوری اشک را زير زبانم مزه مزه می کنم .اين روزها قلبم در سينه سنگينی می کند بايد راهی به نور وجود داشته باشد.

/ 0 نظر / 5 بازدید