برای تو

گفته بودم که" بیا تا قدر همدیگر بدانیم      که تا ناگه زیکدیگر نمانیم "اما باور نکردی . رفتن را نمی خواستم اما راه دیگری برایم باقی نمانده بود .گاه باید رفت، تا ماند.

/ 0 نظر / 14 بازدید