بی عنوان

وقتی به پشت سر نگاه می کنم در حیرت می مانم که چطور توانستم از این همه پیچ خطرناک عبور کنم .گذرگاه های نا شناخته با آدم های عجیب و غریب . همیشه خداوند در اتاق های تاریک زندگی ام به ناگاه نوری تاباند.

 فکر می کنم می توانیم از دیگری بخواهیم که با دوست داشتنش اسباب ناراحتی مان را فراهم نکند و یا این که اصلا نباشد و نمی خواهیم او را ببینیم، اما هرگز به من نگو که کی دوستت داشته باشم و چه زمانی فراموشت کنم .این من هستم که با دل ناماندگارم در این مورد تصمیم می گیرم.

/ 0 نظر / 7 بازدید