روزهای خالی

تا به حال شده روزتون خالی باشه. خالی از زندگی .خالی ازخنده آزادی بیان ،حداقل حقوق انسانی و...نمی شه روزهای اینجوری را پر کرد.عواقب داره.ان هم عواقب سنگین.اگه به سرت بزنه که پرش کنی خودت را پشت میله با لیاس های گل گلی می بینی.همون لباس هایی که طنز نویس ایرانی ازش کت وشلوار دوخت ویا اونا رفت دادگاه.

/ 0 نظر / 30 بازدید