با سرنوشت مبارزه نخواهم کرد بلکه خود را به تمامی به آن می سپارم و با او همراه می شوم و حال که سکونت در کوچه  تنهايی را برايم رقم زدهاست ساکنش می شوم.

/ 0 نظر / 4 بازدید