با تو در راه بودم وراه با مه ُهمراه از هر پيچ که گذشتيم با خود گفتم :ايا در گذر از پيچ بعدی هم با من می ماند؟

/ 0 نظر / 4 بازدید