برای دبلرک

اگر عاشق یک نفر باشید ،عشق شما غنی نیست .اگر به دو نفر عشق بورزید عشق شما دو برابر غنی است .اگر عاشق خیلی ها باشید ،یا عاشق کل بشر ،یا حتی حیوانات و حتی درختانی را که متعلق به جهان گیاهی هستند دوست بدارید بدین طریق عشق شما گسترش پیدا می کند ،به همان اندازه که خود شما گسترش پیدا می کنید .همان قدر که عشق شما گسترش پیدا می کند خود شما هم گسترش پیدا می کنید .این در اصل گسترش ضمیر است .عشق داروی کیمیایی گسترش وجود است که به شما حس واقعی گسترش را ارزانی می دارد.

                                                                                                               ؛ از بودا؛

/ 0 نظر / 20 بازدید