اينجا دادگاه خانواده است و من در صف؛پايان دوست داشتن را به انتظار نشسته ام .دوست داشتنی مشروط بر يک امضاء .خيلی هم عجيب نيست امضايی که با جوهر سرخ رگ ها در شريان وجود آدمی به چرخش در نيايد تاريخ مصرف هم دارد.

/ 0 نظر / 3 بازدید