دوست من خدا حافظی ام سلامی دوباره بود به روشن تر کردن تصوير روز های خوب با هم بودن ،با سلامی ديگر ان را تيره نکن.

                                                                     برای *  ک ...م .... ن *

/ 0 نظر / 10 بازدید