برای زندگی
ساعت ۸:۱۳ ‎ب.ظ روز شنبه ۱٩ اسفند ،۱۳۸٥  

زندگی طغیانی است بر تمام درهای بسته و پاسداران بستگی .هر لحظه ای که در تسلیم بگذرد لحظه یی است که بیهودگی ومرگ را تعلیم می دهد .لحظه ای است متعلق به گذشتگان که در حال رخنه کرده است .لحظه ای است اندوه بار و توان فرسا. اینک،گسستن لحظه های دیگران را چون پوسیده ترین زنجیر های کاغذی بیاموز. باری گریختن تنها از احساسات کودکانه خبر می دهد ،اما تکرار در گریز ثبات در عشق را اثبات می کند .عشق انحلال کامل فردیت است در جمع .

زندگی تنهایی را نفی می کند ،و عشق بارورترین میوه های زندگی است.ما برای فرو ریختن آنچه کهنه شده است آفریده شدیم .در ما دمیدند که طغیان گر و شورش آفرین باشیم  به یاد داشته باش که در این راه بسیار چیز ها را از دست داده ام.اکنون تنها تو می توانی ثابت کنی که ما دوباره بنا خواهیم کرد.در این لحظه ها نیاز من به تو نیاز من به تمامی ذرات زندگی است.


کلمات کلیدی: